24 timer alarmberedskap og vekterutrykning

Vi tilbyr våre kunder 24 timer alarmberedskap og vekterutrykning

Vår forsikringsgodkjente alarmstasjon er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året og er det viktigste bindeleddet i den daglige driften mellom kunder, ansatte og vekterne som utfører de ulike arbeidsoppgavene innenfor de ulike tjenestene.

Team Security alarmmottak utfører følgende arbeidsoppgaver

 • Mottak og aksjon på alarmer
 • Overvåkning av egne vektere
 • Bistå vektere og kunder
 • Formidle viktige meldinger

vektertjenester : LåsesmedenAlle våre kunder med ulike alarmsystemer er tilknyttet til Team Security alarmstasjon, her behandles alle meldinger etter avtalt instruks og reaksjonsplan individuelt for hver enkelt kunde.

Team Security alarmstasjon tar i mot tyverialarmer, brannalarmer, heis alarmer med to- veis tale, vannalarmer, gassalarmer, ulike tekniske alarmer som; kjøletemperatur, frysetemperatur, overoppheting, ITV – live bildeoverføring fra overvåkningskamera fra ulike bedrifter m.m.

Ved utløst alarm rykker vektere ut til alarmadresse og gjennomfører prosedyrer etter hva slags type alarm som er utløst og kundens egne ønsker.

Mobilt vakthold

Mobilt vakthold er en svært forebyggende tjeneste. Til uregelmessige tidspunkt hver kveld og natt er vekterens hovedoppgave å forebygge uønskede hendelser. Vekterne foretar inspeksjoner av våre kunder sin eiendom og en del av arbeidsoppgavene er å foreta kontroll av personer som er tilstedeværende, sjekke at vannet er stengt og lys avslått, sette på/av alarmer og sjekke at tekniske installasjoner er tilkoblet i henhold til rutiner.

En vekter fra Team Security er lært opp til å håndtere alle de situasjoner som kan oppstå. Vekteren kan observere mer nyansert enn et instrument og kan vurdere hvilke umiddelbare tiltak som er mest hensiktsmessig for å bevare eller gjenopprette din sikkerhet.

Avviksrapporter

Vekteren rapporter kontinuerlig til vår alarmstasjon og de ulike avdelingskontorene for å dokumentere hva som blir utført hos våre kunder og hvilket avvik som er funnet. Disse opplysningene er grunnlaget for avviksrapportene som våre kunder mottar påfølgende virkedag. Avviksrapportene er en viktig del av våre kunder sine interne HMS rutiner.

Stasjonærvakthold

Team Security AS leverer ulike typer stasjonært vakthold til bedrifter. Stasjonært vakthold har hensikt i å skape trygghet for kundens ansatte og kunder gjennom å beskytte produksjon, utstyr og eiendom mot skader som kan oppstå gjennom forsømmelse, uaktsomhet, kriminelle handlinger og teknisk svikt.

Stasjonærvekterne kan utføre enkle vaktmestertjenester og betjener tekniske sikkerhetsanlegg som ITV-overvåking og ulike alarmanlegg. Vekterne er bevisst sin rolle som ansikt utad både for kunden og Team Security og har høy service- og sikkerhetsprofil. Vekterne er i stand til å avverge situasjoner som vannlekkasje, brann, driftstans og øvrige situasjoner som kan være kritisk for bedriften.

Typiske arbeidsoppgaver for en Stasjonærvekter

 • Yte service til kunder
 • Avlåsing / opplåsing av bedriften
 • Alarm overvåkning
 • Adgangskontroll / ID-kontroll
 • ITV- Kamera overvåkning
 • Registrering og loggføring av alle aktiviteter
 • Inspeksjoner på tekniske installasjoner i bedriften
 • Gi informasjon til ansatte og besøkende
 • HMS-rutiner
 • Brannvernleder

Resepsjonstjenste – vert

Team Security tilbyr uniformerte vektere i resepsjoner og kundemottak. Ved å benytte Team Security til denne tjenesten verner man sine verdier på en kvalitetssikret og profesjonell måte, samtidig som bedriftens ønskede service, kvalitets- og sikkerhetsprofil tydelig fremkommer allerede ved kundemottaket. Egne ansatte kan konsentrere seg om bedriftens virksomhet og helhetsinntrykket blir mer profesjonelt.

Typiske arbeidsoppgaver

 • Motta, registrere og bistå besøkende
 • Betjene sentralbord
 • Betjene sikkerhetsanlegg
 • Booke møterom
 • Behandle post og varer
 • Betjene adgangskontrollsystemer
 • Rekvirere drosje, ambulanse, assistanse
 • Yte nødvendig førstehjelp
 • Brannvernleder
 • Behandle trusler
 • Takle demonstrasjoner / konflikter

Områdekontroll – sentervakthold

Team Security leverer uniformerte vektertjenester til butikksenter og sentrumsforretninger. Hovedoppgavene er å ivareta sikkerheten i forretningene gjennom å skape ro og orden, og forhindre tyveri og hærverk.

Vekterne kan utføre enkle vaktmesteroppgaver og betjener tekniske sikkerhetsanlegg som ITV-overvåking og alarmanlegg. Vekterne er i stand til å gjennomføre en evakuering, ved f. eks. brann.

Forretningene er ofte utstyrt med alarmknapper og kan tilkalle vekterne på kort varsel. Vekternes utdanning tilpasses også hvert enkelt senter og forretning for best mulig utnyttelse av våre tjenester samtidig som også senteres egne ansatte tilbys opplæring relevante kurs.

Typiske arbeidsoppgaver

 • Låse opp og stenge forretningen / senteret
 • Yte service til forretninger og publikum
 • Være en informasjonskilde
 • Forebygge ran og trusler
 • Forhindre store ansamlinger av uvelkommene
 • Forhindre tyveri, hærverk og tagging
 • Rykke ut på assistansealarmer fra forretninger
 • Sjekke nødutganger og brannvernutstyr
 • Være brannvernleder
 • Foreta enkelt teknisk vedlikehold
 • Rekvirere håndverkere
 • Brannvernleder
 • Bistå ved bombetrusler
 • Trafikkdirigering

Svinn & ranskurs

Team Security tilbyr kurs innen:

 • Ran
 • Svinn
 • Konflikthåndtering
 • Førstehjelp
 • DHLR – hjertestarter
 • Brannvern
 • Brannvernleder
 • Evakuering

Tilbake til Produkter & Tjenester

Låsesmeden : Alt innen sikkerhet

Webdesign: 4farger